Botnet ýokançlygy: Mesele barada näme bilýärsiňiz? - Semalt maslahatlar we hileler

Bot tory ýa-da zombi goşuny diýlip hem atlandyrylýan botnet, ýokaşan kompýuterleriň ullakan ulgamydyr. Zyýanly programma üpjünçiligi bu kompýuterleri ogurlaýar we hüjümçileriň isleglerine hyzmat edýär. Hundredsüzlerçe müňlerçe kompýuter we ykjam enjamlara gözegçilik etmäge ýykgyn edýärler we botnetler adatça guramalara spam, wiruslar we zyýanly programma üpjünçiligi ibermek üçin ulanylýar. Şeýle hem, şahsy maglumatlary ogurlamaga we DDoS hüjümlerini amala aşyrmaga kömek edýärler. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Jek Miller botnetleriň esasy onlaýn howplardan biri hasaplanýandygyny we mümkin boldugyça tiz gutulmalydygyny aýtdy.

Botnetler nireden gelýär?

Botnetiň bir bölegi bolmak üçin, kompýuter aýyryjy serwer ýa-da tordaky beýleki ýokaşan kompýuterler bilen habarlaşjak belli bir zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da wirus ýokaşmalydyr. Enjamyňyzy dolandyrmaga ýykgyn edýärler we hakerlerden belli bir wezipeleri ýerine ýetirmek üçin görkezmeler ibermek üçin ulanylýar. Hakerler we jenaýatçylar botnetleriň kömegi bilen ulanyjy atlaryny, parollaryny we beýleki maglumatlary ogurlaýarlar. Botnet zyýanly programma üpjünçiliginiň ýokançlyklary, adaty zyýanly programma ýokançlyklaryndan tapawudy ýok.

Botnetleri nädip tanap bileris?

Kompýuterimiz ýa-da ykjam enjamlarymyz şol bir görnüşde ýokaşanda, botnetleri aňsatlyk bilen tanap bileris. Kompýuteriňize wirus ýokaşandygyny görkezýän alamatlar, kompýuteriňiziň haýal işlemegini, geň e-poçtalary, geň hereketleri, ýalňyş habarlary we faýllaryň dogry açylmazlygyny öz içine alýar. Bular kimdir biriniň maglumatlaryňyzy ogurlamaga synanyşýan we bot torlarynyň bir bölegi hökmünde kompýuteriňizi uzakdan ogurlamagy mümkin alamatlar. Kompýuter ulgamyňyz haýallaşsa, botnetiň pidasy bolmagyňyz ähtimal.

Kompýuterlerimizi botnetlerden nädip halas etmeli?

Kompýuterlerimizi botnet torlaryndan mümkin boldugyça köp botlary aýryp bilýän käbir zyýanly ýa-da wirusa garşy programmalary gurup bileris. Iň oňat usul, kompýuterlerimizde yzygiderli wirusa garşy skanerleri işletmekdir. Şeýle hem zyýanly programma üpjünçiligini ulgamyňyzdan derrew aýyrýan anti-botnet gurallaryny synap bilersiňiz.

Botnet zyýanly programma üpjünçiliginiň öňüni almagyň iň oňat we aňsat usullary:

  • Kompýuteriňize ýa-da ykjam enjamyňyza ygtybarly we güýçli wirusa garşy programma gurmaly
  • Programma üpjünçiligini sazlamaly
  • Internetde bir zat açylanda ýa-da basylanda seresap bolmaly

Kompýuterleri botnet goşunlarynda zombi bolmakdan goramak üçin şübheli programmalary we faýllary göçürip almakdan saklanmaly. Mundan başga-da, näbelli baglanyşyklara basmaly däl ýa-da tanyş däl e-poçta goşundylaryňyzy açmaly däl. Elmydama ýadyňyzdan çykarmaň, bu zatlaryň hemmesi botlary öz içine alyp biler we enjamlaryňyza ýokaşar. Şeýle hem, brauzerleriňizi, penjireleriňizi we wirusa garşy programmalaryňyzy täzeläp, howpsuzlyk programmalaryňyzyň hiline we täzelenmelerine gözegçilik etmeli. “Avast Antivirus” programma üpjünçiligi ýaly güýçli wirusa garşy programmalar bilen enjamyňyzy goraň. Kompýuteriňize ýa-da ykjam enjamyňyza zyýanly programma üpjünçiligi, botnetler we wiruslar ýokaşmagynyň öňüni almaga kömek edýär.

send email