Ösen web skraping - Semalt-dan maslahatlar

Python, iň kiçi derejeli we uly göwrümli ulanmak üçin programmirlemäni arassalamaga goşant goşýan awtomatiki ýady dolandyrmagy öz içine alýan iň ýokary derejeli programma dili. Golaýda Python-da ýazylan hususy Medium API PyMedium bazara çykaryldy. PyMedium orta saýtlardan maglumatlary jikme-jikleşdirmäge we sanawdan soňky maglumatlary bermäge mümkinçilik berýär.

Pymedium nähili işleýär

PyMedium, ortaça maglumat almak üçin ulanylýan diňe okalýan Programma Programma Interfeýsi (API). PyMedium, web gözlemek talaplaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilinýän ösen web gyryş guralydyr. IT başlangyçlary üçin web sahypalary web sahypalaryndan we sahypalardan okalýan formatda maglumatlary çykarmagyň iň soňky çözgüdi.

PyMedium web skraperi indi mazmuny derňemek üçin marketologlar tarapyndan giňden ulanylýar. Sahypalardan maglumatlary çykarmak üçin brauzerleriň plaginlerini ulanmak bilen tanyş bolsaňyz, PyMedium-dan peýdalanmak diňe bir öňe gidişlik bolar. Başlamak üçin maksat-mazmuna sag basyň we sahypada ulanylýan bellik nagşyny kesgitlemek üçin "elementi barlaň" -y saýlaň. Bellik nagşyny almak we çap etmek üçin Python koduny ýerine ýetiriň.

"Hiç" netijesini almasaňyz, Google Chrome-yňyzy açyň we bellik nagşyny dogry gözländigiňizi barlaň. Maksat nusgasyny almak üçin "Çeşmäni görmek" -den hem saýlap bilersiňiz. Enougheterlik derejede gyzyklanýan bolsaňyz, "Çeşmäni gör" we "elementi barla" ýerine ýetirilenden soň görkezilen netijeleriň arasyndaky tapawudy görersiňiz.

Poçta mazmunynyň ýönekeý statik saýtlar ýa-da JavaScript tarapyndan öndürilendigini ýa-da ýokdugyny bilmek üçin Google Chrome ulanyp bilersiňiz. Ine, bellik nagşyny aňsatlyk bilen tapmaga kömek etjek iki sany ýönekeý usul.

Elementi barlamak - "Elementi barlamak" size JavaScript-i goşmak bilen web sahypasynyň HTML-ni almaga kömek edýär. Şeýle-de bolsa, ýönekeý web gözlemek guralynyň dinamiki web sahypalaryndan maglumatlary alyp bilmejekdigine üns beriň. Bu funksiýa, bir elemente sag basmak we "Elementi barlamak" opsiýasyna geçmek bilen brauzeriňizde aňsatlyk bilen işledilip bilner.

Çeşmäni görmek - "Çeşmäni görmek" funksiýasy web sahypasynyň dogry çeşme koduny almaga mümkinçilik berýär. Bu ýagdaýda deslapky kody almak üçin haýsydyr bir skript ýerine ýetirmeli däl. Simpleönekeý web gyryjy ulanýan bolsaňyz, bu göz öňünde tutulmaly funksiýa. "Çeşmäni görmek" belligi tapyp bilmeseňiz we bellikleri barlamak elementinde aňsatlyk bilen elýeterli bolsaňyz, JavaScript ýükleýän saýtlaryny gyryp bilýän web gyryş guralyny ulanmagy göz öňünde tutuň.

Orta poçta belliklerini almak üçin Seleni ulanmak

Selen, internetden maglumatlary çykarmagyň üstünde işleýän giňden ulanylýan web gyryş guralydyr. Bu ýagdaýda Selenium web sahypalaryndan orta mazmun belliklerini almaga kömek eder. Şeýle-de bolsa, programma üpjünçiligini brauzeriňizde işlemegi üçin göçürip almaly. Statik ýa-da dinamiki web sahypasyny döwýärsiňizmi, Selenium islenýän netijeleri berer.

Häzirki wagtda Selenium programma üpjünçiliginden HTML belliklerini almak üçin bir usul ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, ilki bilen elementleriň aýratynlyklaryny tapmaly. “Chrome” brauzeriňizde “Selenium” bilen programma üpjünçiliginiň koduny işlediň we bellikleri almak we derňemek üçin maksat-URL-ni ýükläň. Mazmunyň mazmuny belliklerini alanyňyzdan soň, isleýän maglumatlaryňyzy almak üçin Orta ýazgyda derňewi ýerine ýetiriň.